Land Survey Council

Registered Licensed Surveyor

KARIYAWASAM M.K.P.

Personal Data

Registration No 19941056
Name KARIYAWASAM M.K.P.      -       KARIYAWASAM M.K.P.
Masachchi Kamal Pathmasiri Kariyawasam
Address No.300, Midellamulahena   Taxila Uyana, Munagama   Horana
Contact No       071-4437703  
No Image


Licence Data

Year 2004 -
Year 2005-
Year 2006 -
Year 2007 - 070840
Year 2008 - 080362
Year 2009 - 090857
Year 2010 - 100779
Year 2011 - 110681
Year 2012 - 120654
Year 2013 - 130646
Year 2014 - 140784
Year 2015- 150768
Year 2016- 160600
Year 2017- 170366
Year 2018- 180650
Year 2019- 190768